Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, priklauso  LT vyriausybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų pareigybių grupei, pareigybės lygis – A2. Darbas pilnu etatu, terminuota darbo sutartis (nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu ir iki vaiko priežiūros atostogų pabaigos). Darbo pradžia – 2021 m. sausio mėn.

Funkcijos:

Vadovauja mokymo procesui Centre įgyvendinant formaliojo profesinio mokymo programas specialiųjų poreikių turintiems asmenims;
Organizuoja ir koordinuoja Ugdymo plano, mokymo planų, programų, projektų ugdymo klausimais rengimą ir įgyvendinimą;
Komplektuoja mokinių grupes, vykdo profesinio mokymo sutarčių pasirašymą.
Organizuoja mokinių neformaliojo švietimo programų grupių komplektavimą, kontroliuoja užsiėmimų lankomumą.
Sudaro mokytojų darbo krūvio paskirstymo sąrašą (tarifikaciją).
Rengia Centro veiklos planus, Centro veiklos ir darbo ataskaitas.
Atlieka kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginį darbo stažą bei  2 metų organizacinio darbo patirties.
Išmanyti  švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.
Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą, dirbti komandoje, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Reikalingi dokumentai:

Prašymas dalyvauti konkurse;
Išsilavinimą patvirtinančių dokumentus kopijos, kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
Gyvenimo aprašymas (CV);
Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

Konkurso pretendentų atrankos būdas – POKALBIS

Dokumentų pateikimo būdas – el. paštu adresu  deaf-center@vtmrc.lt

Kontaktinė informacija – Adresas : Šilo g. 24, Vilnius, telefonas pasiteiravimui: 8 5 71 08 02