Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centrui (VTMRC) pavadinimas suteiktas 2012 m. vasario 2 d., pervadinus Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centrą, kurio veiklos pradžia yra 1948 m. Centras yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas – LR švietimo ir mokslo ministerija. Nuo 2019 m. sausio 1 d.  Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras yra viešoji įstaiga  (Švietimo ir mokslo ministro 2018-12-07 įsakymas Nr. V-1026 „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro pertvarkymo“).

Centras vykdo neįgaliųjų, sutrikimų ir mokymosi sunkumų turinčių asmenų profesinį mokymą bei jų socializaciją ir integraciją į visuomenę pagal programas, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims. Centre mokosi mokiniai, turintys klausos, intelekto ir kompleksinių sutrikimų, apribojančių mokinių gebėjimus įgyti profesiją, bendrauti ir integruotis į visuomenę. Mokiniams teikiamos kompleksinės paslaugos: profesinio mokymo, profesinės reabilitacijos, profesinio orientavimo ir konsultavimo, socialinio ugdymo, psichologinio konsultavimo, sveikatos priežiūros, laisvalaikio užimtumo. Centre kuriamos mokymo programos ir mokymo priemonės. Ugdymo programos pritaikomos mokinių poreikiams ir gebėjimams – individualizuojamos ir diferencijuojamos. Mokiniams sudarytos galimybės nemokamai gyventi bendrabutyje ir gauti nemokamą maitinimą.

Centre mokoma šių specialybių: virėjo, baldų apmušėjo, pastatų restauratoriaus, leidybos darbuotojo, moteriškų drabužių siuvėjo, dailiųjų rankdarbių gamintojo. Mokslas Centre trunka 3 metus. Į mokymosi programą įeina gamybinė praktika įmonėse. Centre gali mokytis mokiniai nuo 16 metų.
Centras bendradarbiauja su neįgaliųjų švietimo ir priežiūros įstaigomis, vaikų globos namais, suaugusiųjų pensionatais, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio organizacijomis.

Centras rengia ir vykdo švietimo mainų ir praktikos užsienyje projektus.

Centre veikia:

• Centro taryba
Mokytojų taryba
Mokinių taryba
• Metodinės grupės
Atestacijos komisija