Valdymo organai:

• Visuotinis dalininkų susirinkimas,

• Kolegialus valdymo organas – Įstaigos taryba

Narių sąrašas ( pdf dokumentas),
Įstaigos tarybos veiklos dokumentai

• Vienasmenis valdymo organas – Įstaigos direktorius.

 

Centre veikia:

• Centro taryba (savivaldos institucija)
• Mokytojų taryba
 Mokinių taryba
• Metodinės grupės
• Atestacijos komisija

Valdymo struktūra (pdf dokumentas)