Bendrabutis

Centro bendrabutyje apgyvendinami mokiniai, atvykę mokytis į Vilnių iš kitų Lietuvos miestų ir rajonų. Jie pateikia prašymą direktorei.

Vilniuje gyvenantys mokiniai bendrabutyje gali būti apgyvendinami išimties tvarka. Jie privalo pateikti raštišką prašymą direktorei bei nurodyti svarbias priežastis, dėl kurių negali gyventi namie (sunki materialinė padėtis, turi antrinę fizinę negalią, mokiniai iš asocialių šeimų ir pan.).

Bendrabutyje gyvenantys mokiniai aprūpinami būtinu inventoriumi, patalyne, kuri keičiama pagal grafiką.

Už bendrabutį mokiniai nemoka ir gyvena jame iki mokymo programos užbaigimo.

Už sugadintą inventorių mokiniai atlygina žalą nauju inventoriumi arba pinigais.

Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, privalo laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių, o už jų nesilaikymą mokinys direktoriaus įsakymu gali būti šalinamas iš bendrabučio.

Atostogų laikotarpiu mokiniai bendrabutyje negyvena.

Pasibaigus mokslo metams, mokiniai grąžina patalynę, sutvarko gyvenamąsias patalpas ir perduoda administratorei.

Centro bendrabučio suteikimo ir naudojimosi juo tvarką reglamentuoja Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės.