Pagrindiniai Centro dokumentai

Pagrindiniai Centro dokumentai

VTMRC įstatai – (pdf dokumentas)

2021 m. veiklos programos ataskaita patvirtinta (pdf dokumentas)

2021 m. veiklos programa  (patvirtinta) (pdf dokumentas)

2019 m. veiklos programos ataskaita (patvirtinta) (pdf dokumentas)

2019 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo ataskaita (pdf dokumentas)

 

Mokymo licenzija 14.11.2012 – (pdf dokumentas)

2019-2021 m.  mokyklos strateginis planas – (pdf dokumentas)

Asmens duomenų tvarkymo VTMRC tvarkos aprašas (pdf dokumentas)

Darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas (pdf dokumentas)

Darbo tvarkos taisyklės – (pdf dokumentas)

Darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas  – (pdf dokumentas)

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas –(pdf dokumentas)

IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Konkursų pareigoms organizavimo ir vykdymo tvarka – (pdf dokumentas)

Pašalinių asmenų lankymosi VTMRC tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Vidaus kontrolės politika –(pdf dokumentas)

Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Akademinių atostogų suteikimo tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Patalpų,  turto, įrenginių ir kito inventoriaus naudojimo  ir  priežiūros tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Transporto  priemonių  naudojimo  tvarkos  aprašas – (pdf dokumentas)

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Naudojimosi VTMRC tarnybiniais mobiliaisiais ir fiksuoto ryšio telefonais tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Apmokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Nuotolinio darbo VTMRC tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Nuotolinio mokymo (-si) organizavimo VTMRC tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Veiksmų ir priemonių planas galimam arba patvirtintam užsikrėtimo COVID-19 atvejui – (pdf dokumentas)

Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas (pdf. dokumentas)