Valdymo struktūra

Valdymo organai:

  • Visuotinis dalininkų susirinkimas,
  • Kolegialus valdymo organas – Įstaigos taryba
  • Vienasmenis valdymo organas – Įstaigos direktorius.


Įstaigos tarybos veiklos dokumentai:

Narių sąrašas (pdf dokumentas)
VTMRC tarybos darbo reglamentas (pdf dokumentas)
VTMRC tarybos veiklos planas  (pdf dokumentas)
VTMRC tarybos 2019 m. veiklos ataskaita (pdf dokumentas

Centre veikia:

• Centro taryba (savivaldos institucija)
• Mokytojų taryba
• Mokinių taryba
Metodinės grupės
• Atestacijos komisija

Valdymo struktūra (pdf dokumentas)